Proveďte upgrade svého prohlížeče

Považujeme vaši bezpečnost za velmi důležitou. Abychom ochránili vás i vaše systémy, provádíme změny na všech webových stránkách HSBC. To znamená, že nebudete moci k těmto stránkám přistupovat, pokud používáte některé starší verze prohlížečů. Poslední verze prohlížečů (jako Edge, Chrome, Safari atd.) a operačních systémů (jako Microsoft Windows a MacOS) mají zpravidla nejmodernější bezpečností funkce.

Pokud uvidíte tuto zprávu, zjistili jsme, že používáte starší, nepodporovaný prohlížeč.

Zjistěte, jak aktualizovat svůj prohlížeč

Důležitá upozornění

HSBC Asset Management (Deutschland) GmbH („HSBC“) poskytuje investiční služby v České republice bez umístění organizační složky na území České republiky v souladu s legislativou státu svého orgánu dohledu i právním řádem České republiky.

Internetové stránky HSBC jsou určeny pouze pro osoby s trvalým pobytem / sídlem / místem podnikání nebo činnosti v České republice, které jsou kvalifikovanými investory podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Tyto stránky nejsou výslovně určeny pro osoby žijící/podnikající nebo provozující svou činnost v zemích či na územích s jurisdikcí, kde je uveřejnění uváděných informací nebo prodej či obchodování se zmíněnými cennými papíry zakázáno. Osobám, které podléhají takovým omezením z důvodu jejich místa bydliště / sídla / místa podnikání nebo činnosti, státní příslušnosti či jiných důvodů, je užívání těchto internetových stránek zakázáno.

HSBC zkontrolovala veškeré informace obsažené na těchto internetových stránkách s řádnou péčí. HSBC ani jiný subjekt neposkytují žádnou záruku ani nečiní žádné prohlášení, které by se týkalo správnosti, úplnosti nebo aktuálnosti těchto internetových stránek nebo jakékoliv jiné internetové stránky, která může být zpřístupněna z těchto internetových stránek prostřednictvím hyperlinku. HSBC není odpovědná za jakýkoliv obsah jiných internetových stránek, které mohou být zpřístupněny pomocí uvedených hyperlinků. HSBC má právo kdykoliv upravovat, doplňovat nebo měnit informace na těchto internetových stránkách.

Tyto internetové stránky slouží pouze k informativním účelům. Nepředstavují žádný druh investičního doporučení, a to ani v případech, kdy se výslovně zmiňují o některých společnostech nebo cenných papírech. Žádná informace zde obsažená ani žádný názor zde uvedený nepředstavuje nabídku prodeje nebo sjednání prodeje či nabídku koupě jakýchkoliv cenných papírů nebo finančních instrumentů, doporučení či radu ve vztahu k těmto cenným papírům nebo finančním instrumentům. Dále nenahrazují informace obsažené v prospektech vztahujících se k daným cenným papírům ani neshrnují jejich obsah. Prospekty příslušných cenných papírů mohou být na požádání bezplatně získány od HSBC Bank plc – pobočka Praha, Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 nebo prostřednictvím internetu na internetové adrese: www.assetmanagement.hsbc.com/cz.

Každá investice do cenných papírů je spojena s určitými riziky, která jsou podrobně popsána v prospektu příslušného cenného papíru. Hodnota cenných papírů a výnos z těchto cenných papírů mohou klesat i stoupat a není zaručeno, že investor nakonec získá zpět původně investovanou hodnotu. Změny ve směnných kurzech cizích měn, zejména v případě investic do zahraničních cenných papírů, mohou mít zároveň nepříznivý dopad na hodnotu investic zákazníků. Minulá výkonnost příslušného cenného papíru není zárukou jeho budoucí výkonnosti.

HSBC nenese žádnou odpovědnost za odkazy na stránky tohoto portálu, které jsou obsaženy na internetových stránkách třetích stran, pokud takové odkazy a jejich obsah nebyly provozovatelem předem písemně schváleny.

Informace na našich internetových stránkách nemohou nahradit individuální investiční poradenství našim zákazníkům, které je zaměřeno na jejich osobní situaci. Pro HSBC není možné posoudit každou zvláštnost, která může vyvstat v souvislosti s investováním do cenných papírů.

Před použitím našich internetových stránek se prosím pozorně seznamte s podmínkami přístupu a ochranou Vašich osobních a finančních informací, jež naleznete v zápatí této internetové stránky pod linky: Podmínky a Ochrana soukromí.

Obsah a struktura internetových stránek HSBC jsou chráněny autorským právem. Reprodukce nebo kopírování informací nebo údajů, zejména užívání termínů, slovních formulací nebo částek podléhá předchozímu souhlasu HSBC.

HSBC Asset Management (Deutschland) GmbH, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, Spolková republika Německo