Proveďte upgrade svého prohlížeče

Považujeme vaši bezpečnost za velmi důležitou. Abychom ochránili vás i vaše systémy, provádíme změny na všech webových stránkách HSBC. To znamená, že nebudete moci k těmto stránkám přistupovat, pokud používáte některé starší verze prohlížečů. Poslední verze prohlížečů (jako Edge, Chrome, Safari atd.) a operačních systémů (jako Microsoft Windows a MacOS) mají zpravidla nejmodernější bezpečností funkce.

Pokud uvidíte tuto zprávu, zjistili jsme, že používáte starší, nepodporovaný prohlížeč.

Zjistěte, jak aktualizovat svůj prohlížeč

Podmínky

Před použitím těchto internetových stránek (dále jen „Stránky“) si prosím pozorně přečtěte níže uvedené informace. Přístupem na tyto Stránky souhlasíte, že budete vázáni následujícími podmínkami a výhradami (dále jen „Podmínky“).

Veškeré odkazy na „vás“ jsou odkazy na osobu či osoby vstupující na tyto Stránky. Veškeré odkazy na „nás“ jsou odkazy na HSBC Asset Management.

Odkazy na „HSBC Group“ jsou odkazy na HSBC Holdings plc, její dceřiné a přidružené společnosti.

Podmínky

Veškeré naše produkty a služby a produkty a služby dalších členů skupiny HSBC Group podléhají podmínkám a omezením příslušných smluv upravujících jejich využití.

Tyto Podmínky je třeba číst spolu s dalšími případnými podmínkami a omezeními, jež jsou obsaženy na těchto Stránkách. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách a na těchto Stránkách jsou rozhodující Podmínky definované na těchto Stránkách.

Informace, materiály a obsah poskytnuté na těchto Stránkách se mohou měnit bez předchozího oznámení. Bez předchozího oznámení mohou být změněny také tyto Podmínky, a to uvedením nového znění na těchto Stránkách. Souhlasíte, že budete tyto Podmínky pravidelně sledovat, což při opakujících se návštěvách těchto Stránek znamená, že souhlasíte s případnými změnami těchto Podmínek.

Informace není nabídkou

Žádná informace zde obsažená ani žádný názor zde uvedený nepředstavuje nabídku prodeje nebo sjednání prodeje či nabídku koupě jakýchkoliv cenných papírů nebo finančních instrumentů, doporučení či radu ve vztahu k těmto cenným papírům nebo finančním instrumentům.

Uživatelé

Tyto Stránky jsou v současnosti určeny těm, kdo na ně přistupují z České republiky. Z toho důvodu nemůžeme zaručit, že informace zde uvedené jsou po právní stránce v souladu s jiným než českým právem či jsou relevantní pro využití v jiných zemích.

Za používání těchto Stránek osobou užívající váš počítač jste plně zodpovědný(á) a jste povinen(na) zajistit, že tato osoba se bude těmito Podmínkami řídit.

Není zárukou

Následující ustanovení vylučují nebo omezují naši právní odpovědnost za tyto Stránky. Tyto Stránky by měly být čteny pozorně. Všechna ustanovení jsou aplikovatelná jen v takovém rozsahu, v jakém je to umožněno obecně závazným právním předpisem, a zejména nevylučují nebo neomezují naše povinnosti a závazky vůči vám stanovené obecně závazným právním předpisem.

Ačkoliv jsme učinili všechny rozumné kroky pro zajištění správnosti, změn, dispoziční správnosti a úplnosti informací obsažených na těchto Stránkách, informace zde uvedené jsou založeny na principu, „jak jsou“, a tudíž za ně neposkytujeme žádnou přímou či odvozenou záruku nebo prohlášení. Používání těchto Stránek je výhradně vaším rizikem. Nejsme odpovědni za jakoukoliv škodu či ztrátu vzniklou v důsledku vašeho spoléhání se na informace obsažené na těchto Stránkách, a to v maximálním, právem přípustném rozsahu.

Nezaručujeme a neprohlašujeme, že tyto Stránky budou k dispozici a naplní vaše požadavky, že přístup nebude přerušen, že nebude docházet ke zpožděním, výpadkům, chybám, zamezením či ztrátám přenášených informací, že nebudou přeneseny počítačové viry nebo jiné kontaminace či škodlivé programy a že nedojde k poškození vašeho počítače. Neseme plnou odpovědnost za adekvátní ochranu a zálohování svých dat a/nebo zařízení a za přijetí všech přiměřených a odpovídajících preventivních opatření ve smyslu vyhledávání a odhalování virů a jiných škodlivých programů ve vašem počítači.

Nečiníme záruku ani prohlášení ve smyslu přesnosti, funkčnosti či výkonnosti jakéhokoliv softwaru třetí strany, který může být používán ve spojení s těmito Stránkami.

Záruky a stránky třetích stran

Tam, kde jsou uvedeny hypertextové odkazy na jiná místa na internetu, jsou tyto odkazy uvedeny pouze pro informativní účely. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoliv jiných internetových stránek nebo stránek odkazujících na naše Stránky či stránek, na které odkazujeme na našich Stránkách. Neprováděli jsme a neprovádíme ověření obsahu jakýchkoliv takových stránek. Následné odkazy na jakékoliv jiné internetové stránky používáte výhradně na vaše vlastní riziko a neneseme žádnou odpovědnost ani závazek za případné škody jakkoli vzniklé v souvislosti s odkazy. Odkazy na stránky se softwarem ke stažení jsou určeny výhradně pro vaše pohodlí a neneseme odpovědnost ani žádné závazky za případné potíže nebo důsledky vzniklé ve spojitosti s tímto softwarem. Používání jakéhokoliv staženého softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy, pokud existuje, která je přiložena nebo se dodává se softwarem.

Informace na těchto Stránkách nevyjadřují schválení ani souhlas s třetími stranami, jejich radami, názory, informacemi, produkty či službami.

Internetový e-mail

Plné zabezpečení zpráv zaslaných prostřednictvím internetu nemůže být garantováno, neboť může dojít k zastavení zprávy nebo jejímu ztracení, popřípadě k její úpravě. Neneseme žádnou odpovědnost za tyto zprávy a zároveň nejsme vázáni vůči komukoliv jinému za škody vzniklé ve spojitosti s jakoukoliv zprávou nám zaslanou vámi nebo zprávou zaslanou námi vám prostřednictvím internetu.

Ochranné známky a autorská práva

Autorská práva k jednotlivým částem Stránek, informace a materiály v nich obsažené jsou vlastněny nebo licencovány pro HSBC Group, pokud není uvedeno jinak. Výňatky z našich Stránek můžete tisknout, kopírovat, stahovat nebo dočasně uchovávat výhradně pro vaše osobní použití či pro použití našich služeb nebo produktů. Nejste oprávněni cokoliv měnit. Jakékoliv jiné použití vyžaduje náš předchozí písemný souhlas. Nikdo nesmí zejména používat části našich Stránek na jakýchkoliv jiných internetových stránkách nebo odkazovat na naše Stránky na jakýchkoliv jiných stránkách bez našeho písemného souhlasu.

Ochrana osobních údajů

Při komunikaci prostřednictvím našich Stránek nedochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Informace o nás

HSBC Asset Management (Deutschland) GmbH je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Düsseldorfu (Amtsgericht Düsseldorf) pod číslem HRB 24141.

HSBC Bank plc – pobočka Praha je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 20030. Její zřizovatel, HSBC Bank plc, sídlem 8 Canada Square, London E14 5HQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, je zapsán u Companies Registration Office for England and Wales pod číslem 14259.